ประกันชีวิตคือการลงทุน

การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยบรรเทาหรือรับภาระค่าใช้จ่ายแทนเราหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเองหรือคนที่เรารัก การลงทุนด้วยการส่งเบี้ยประกันชีวิตอย่างสม่ำเสมอนั้นนับว่าเป็นการออมอย่างมีระบบ ซึ่งเราจะได้รับทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนที่คุ้มค่าตลอดสัญญากรมธรรม์ จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเริ่มสร้างวินัยทางการเงินกันตอนนี้ โดยเริ่มจากการคำนวณรายได้ของเราในแต่ละเดือนว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมีเงินเหลือสักเท่าไร เพื่อนำมาลงทุนรูปแบบของการประกันชีวิต จากนั้นเราก็เลือกบริษัทประกันที่น่าลงทุนด้วย

ทุกวันนี้ตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยมีความหลากหลายทั้งเพื่อการคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ เพื่อการออมและการลงทุน เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาผูกพันระยะยาว ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อประกันเราจึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับกำลังทรัพย์และความต้องการของเราและครอบครัว

มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนไว้กับสำนักงานประกันสังคม และเกือบทุกคนก็มีประกันภัยแบบกลุ่มเป็นสวัสดิการของนายจ้างอีกด้วย จึงทำให้หลายคนอาจมองว่าตนยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มเพราะเบี้ยประกันก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกเดือน แต่หากมองในแง่ของการลงทุนแล้วเราสามารถเลือกลงทุนกับแผนความคุ้มครองที่เน้นไปที่การออมและผลตอบแทนมากกว่าการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพก็ได้ เช่น แผนสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ, ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนมีครอบครัวที่ต้องการเก็บออมไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตร, แผนความคุ้มครองสำหรับเป้าหมายการออมในระยะยาว 20 ปี และเพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทุนอนาคต เป็นต้น

และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย